Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats altron 3+ - Altron Thailand

3+ ฉีกทุกกฏการรับประกัน

รายละเอียดของโครงการ altron3+

รายละเอียดของโครงการ altron3+ (อัลทรอน สามพลัส)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม* (คุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า) มีรายละเอียด ดังนี้

 1. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
 2. การแตกหักโดยอุบัติเหตุ

*ความเสียหายใดๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น และความเสียหายดังกล่าวจะต้องเกิดกับอุปกรณ์ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า

เงื่อนไขของโครงการ altron3+

 1. เป็นการรับประกันสินค้า LED TV แบรนด์ altron (อัลทรอน) ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เท่านั้น
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิประโยชน์ของการรับประกัน altron3+ (อัลทรอน สามพลัส) ต่อเมื่อทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www.altron3plus.com เสร็จสมบูรณ์ ภายใน 15 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า และได้รับการตอบรับจากทางบริษัทฯ ทาง SMS
 3. การรับประกันความคุ้มครองเพิ่มเติมนี้จะสมบูรณ์และได้รับสิทธิการรับประกันสินค้า เฉพาะผู้ซื้อที่มีบัตรรับประกันที่ถูกต้อง หรือลูกค้าต้องเก็บใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้ หรือสแกนส่งมาพร้อมกับการสมัครออนไลน์ เพื่อเป็นหลักฐานในการเรียกร้องความเสียหาย
 4. ความเสียหายจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น
 5. เป็นการใช้งานโดยลูกค้า และรวมถึงบุคคลในครอบครัว / พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เท่านั้น
 6. ความเสียหายจะต้องเกิดกับตัวเครื่องเท่านั้น
 7. วงเงินชดเชยความเสียหาย (ต่อปี) จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางด้านล่าง และในกรณีที่มูลค่าความเสียหายที่ตัวแทนรับซ่อมของบริษัทฯ ประเมินราคาไว้มีจำนวนสูงกว่าวงเงินที่ลูกค้าได้รับตามตาราง และ/หรือ ตัวแทนรับซ่อมไม่สามารถซ่อมสินค้าได้ บริษัทฯ ตกลงจะจัดหาสินค้าทดแทนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือใกล้เคียงกับสินค้าเดิมของลูกค้า โดยไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ปรากฏตามตารางให้แก่ลูกค้าหรือผู้เป็นเจ้าของสินค้าเท่านั้น
ระยะเวลา วงเงินชดเชยที่ได้รับ
ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ 60% ของราคาที่ซื้อ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะรับผิดไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ความรับผิดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของบริษัทฯ ต่อความเสียหายแต่ละครั้งหรือความเสียหายหลายครั้งรวมกันจะไม่เกินวงเงินความคุ้มครองรวมที่ระบุข้างต้น

 1. บริษัทฯ ยกเว้นความรับผิดชอบตามสัญญาในกรณี

ก. การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หมายถึงการหารายได้ ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใดๆ จากการใช้สินค้านั้นๆ ในทางการค้าหรือค้าขาย

ข. ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในชิ้นส่วนที่ไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองดังนี้

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสินค้า เช่น แบตเตอรี่, อแดปเตอร์, สายไฟ, Backlight, รีโมท เป็นต้น
 • ชิ้นส่วนเพื่อใช้สำหรับประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามโดยไม่ส่งผลต่อการใช้งานของผลิตภัณฑ์
 • ชิ้นส่วนซึ่งตามปกติวิสัยเป็นวัสดุใช้สิ้นเปลือง
 • อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามแบบของผู้ผลิตรวมถึง การดัดแปลงใดๆของชิ้นส่วนอุปกรณ์นั้น

ค. การปรับตั้งสินค้า/ความผิดพลาดในงานช่างและศูนย์บริการซ่อมที่มิได้รับการแต่งตั้ง

 • การปรับตั้งสินค้าซึ่งมิใช่การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่อย่างใด
 • ความผิดพลาดในงานช่างอันเกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การดัดแปลง หรือการปรับปรุงสินค้า
 • การซ่อมแซมโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ

ง. การสึกหรอ การอุดตัน การบุบสลาย รอยขีดข่วน ถลอก เสียดสี สีซีดจาง หรือการเสื่อมสภาพหรือประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น การเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ หลอดไฟที่หมดอายุการใช้งานตามอายุการใช้งาน เป็นต้น

จ. การขนส่ง การส่งมอบ การติดตั้ง การทดสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ระหว่างติดตั้ง การถอดถอน การเคลื่อนย้าย หรือการบรรทุกมากเกินไป ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

ฉ. การทุจริต การกระทำโดยเจตนาหรือจงใจละเลยเพิกเฉยหรือการใช้ผิดวิธีของสินค้าและอุปกรณ์

ช. สินค้าที่มีการขีดฆ่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบทิ้งหรือสูญหายไปของหมายเลขเครื่อง

ซ. การเรียกเก็บคืนสินค้าของผู้ผลิตหรือจากการซ่อมหรือทดแทนชิ้นส่วนของสินค้าจากความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิต

ฌ. การบันทึกข้อมูล การ์ดหน่วยความจำ หรือหน่วยความจำภายนอกอื่นๆ และความสูญเสียใดๆต่อ  การทำขึ้นใหม่ของ การ์ดหน่วยความจำ หรือหน่วยความจำภายนอกอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในนั้น

ญ. ความเสียหายสืบเนื่องหรือต่อเนื่อง

ฎ. ความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

ฏ.  ความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากเหตุ แผ่นดินไหว ลมพายุ ระเบิด การแข็งตัวของน้ำ การกระทำ อย่างป่าเถื่อนหรือประสงค์มุ่งร้าย การจลาจล ลูกเห็บ น้ำท่วม ภัยจากยวดยานพาหนะและภัยทางอากาศ

ฐ.  ความเสียหายอันเป็นผลมาจากสงครามการบุกรุก การกระทำของศัตรูต่างชาติ การจลาจล การกบฏ การถูกยึดทรัพย์โดยคำสั่งของรัฐบาลหรือโดยคำสั่งของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามกฎหมายหรือการค้าขายผิดกฎหมาย หรือขนส่งโดยผิดกฎหมาย

ฑ. ความเสียหายจากปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี

ฒ. ความเสียหายของสินค้าอันเกิดจาก สภาพของอากาศหรือบรรยากาศ ความชื้น การเกิดสนิมจากสภาพแวดล้อม ตัวมอดแมลงสัตว์กัดแทะ หรือเชื้อราหรือกรรมวิธีทำความสะอาดหรือซ่อมแซม

ณ. ความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคลื่นความกดอากาศ แรงสั่นสะเทือนของอากาศยานทุกชนิด

ด. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันมีผลโดยทางตรงหรือทางอ้อมมาจาก

 • การปรับแต่งจานรับสัญญาณดาวเทียม
 • การกักกัน จับกุม หรือยึดทรัพย์ตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขัดข้องอย่างถาวรหรือชั่วคราวของการจ่ายก๊าซไฟฟ้าหรือน้ำประปา
 • สินค้าที่มีข้อต่อที่ไม่ถูกต้องตามแบบหรือผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า ก๊าซ น้ำประปา หรือสัญญาณที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้
 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากซอฟท์แวร์และไวรัส ความเสียหายต่อข้อมูลและอุปกรณ์ส่วนควบ (accessories) ใดๆ
 1. สินค้าที่ altron 3 + ยกเว้นความคุ้มครองอันได้แก่ สินค้าลดล้างสต๊อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, โทรทัศน์ที่มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาท และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้

การเลิกสัญญา/สัญญาสิ้นสุด

กรณีที่เลิกสัญญาหรือสัญญาเป็นอันสิ้นสุดนี้สามารถทำได้โดยอาศัยเหตุต่อไปนี้เท่านั้น

 1. กรณีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้อ และผู้ขายรับเปลี่ยน/คืนสินค้านั้น
 2. กรณีสินค้าเสียหายสิ้นเชิงตามเงื่อนไขของข้อสัญญา บริษัทฯ จะชดใช้ค่าสินค้าตามที่กำหนดไว้ตามสัญญาและถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุดลงทันที

วิธีการรับบริการหลังการขาย

 1. ติดต่อสายด่วนศูนย์บริการ altron3+

โทรศัพท์ 02 292 1770 (เวลาทำการ 8:30 – 18:00 น. จันทร์-ศุกร์)

โทรสาร 02 291 1062

อีเมล์ altron3plus@gmail.com

Facebook www.facebook.com/altronthailand

Line @altron_Thailand

 1. นำส่งสินค้ามายังศูนย์บริการแต่งตั้งของ altron3+ ในพื้นที่ที่ให้บริการ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า ค้นหาศูนย์บริการได้ที่ คลิก

หมายเหตุ

 1. การเปลี่ยนสินค้าใหม่ กรณีเคลมสินค้าเมื่อเกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ สามารถ เคลมได้ 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุไว้บนใบเสร็จ หรือชดเชยโดยไม่เกินวงเงินสูงสุด 60% ของราคาซื้อ เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ให้การรับประกัน altron3+ แก่สินค้าที่บริษัทฯ ยกเว้นการให้บริการได้แก่สินค้าลดล้างสต๊อก (Clearance), สินค้าตัวโชว์, โทรทัศน์ที่มีราคาต่ำกว่า 3,000 บาท และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้