Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats การปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 [วิธีจูนหาคลื่นสัญญาณใหม่ กรณีทีวีรับชมช่องทีวีดิจิตอลไม่ได้] - altron Thailand

การปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 [วิธีจูนหาคลื่นสัญญาณใหม่ กรณีทีวีรับชมช่องทีวีดิจิตอลไม่ได้]

หากรับชมทีวีไม่ได้ ไม่ต้องตกใจนะคะ เนื่องจาก กสทช มีการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 MHz หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถรับชมได้ สามารถดำเนินการได้ตามวิธีด้านล่างนี้เลยค่ะ

ประกาศจากกสทช

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น ALTV-3202, ALTV-3210

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น ALTV-3202, ALTV-3210  [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-2403, LTV-2404, LTV-2405, LTV-4003

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-2403, LTV-2404, LTV-2405, LTV-4003 [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-3205, LTV-3208, LTV-3905, LTV-4008, LTV-5003, LTV-5503, LTV-6501

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-3205, LTV-3208, LTV-3905, LTV-4008, LTV-5003, LTV-5503, LTV-6501 [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-3206, LTV-3207, LTV-3211, LTV-4303

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-3206, LTV-3207, LTV-3211, LTV-4303 [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-4301

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-4301 [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-4904, LTV-4905, LTV-5505

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-4904, LTV-4905, LTV-5505 [ไฟล์ PDF]

วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-6502

ดาวน์โหลด วิธีการจูนสัญญาณใหม่ สำหรับทีวีอัลทรอน รุ่น LTV-6502 [ไฟล์ PDF]